Ustroj doma

Odjel socijalnog rada, cjelodnevnog boravka i pomoći i njege u kući

Socijalni radnici svakodnevno rade s korisnicima koje individulanim pristupom uvode u domski život na prirodan i spontan, ali stručan način. Poveznica su svih dijelova brige o korisniku i nužna spona s njihovom obitelji. Osim toga rade i s kandidatima za smještaj u Dom, od prvog razgovora do realizacije smještaja.

Uz primarni zadatak smještaja, prehrane i zdravstvene njege, ništa manje nije važno organiziranje rekreativnih i drugih slobodnih aktivnosti. Korisnici ovisno o psiho-fizičkim sposobnostima, željama i interesima imaju na raspolaganju više slobodnih aktivnosti koje trebaju doživjeti kao zabavu, odmor i razonodu.

U Domu se obilježavaju svi blagdani i praznici te se organiziraju razna kulturno–zabavna i rekreativna događanja koja su prilika za druženje.

  • Cjelodnevni boravak i pomoć i njega u kući

Osim stalnog smještaja, od 2006. godine Dom pruža uslugu cjelodnevnog boravka i pomoći i njege u kući. U okviru usluge cjelodnevnog boravka pružaju se usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Pomoć i njega u kući provodi se, kao jedno od prava Grada Zagreba od 2004. godine i uz sklapanje ugovora s korisnikom od 2005. godine. Navedena usluga obuhvaća: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Za potrebe izvršenja navedenih usluga zaposleni su slijedeći djelatnici: tri gerontodomaćice, njegovateljica, medicinska sestra i socijalna radnica.

Odjel za zdravstvenu skrb, njegu i rehabilitaciju

Tim primarne zdravstvene zaštite s liječnicom, spec. obiteljske medicine i medicinskom sestrom rade svakodnevno od 7-15 sati. Djelatnici stacionarnog dijela s voditeljicom-glavnom medicinskom sestrom, 13 medicinskih sestara, 2 fizioterapeuta i 19 njegovatelja pružaju gerijatrijsku zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, korisnicima stacionarnog dijela kroz 24 sata, a po potrebi i korisnicima smještenim na stambenom dijelu.

Uz primarnu zdravstvenu zaštitu korisnicima su omogućene i dodatne usluge konzilijarnih liječnika: neuropsihijatra i stomatologa.

 Odjel pripremanja jela i njihove distribucije

Za korisnike Doma priprema se hrana za 3 dnevna obroka (doručak, ručak, večera), a za korisnike koji imaju zdravstvene poteškoće priprema se dijetna prehrana (dijabetička i žučna). Također se priprema i ručak za korisnike izvaninstitucionalne skrbi na području Novog Zagreba. Jelovnike sastavlja Komisija u čijem sastavu je voditelj odjela prehrane, voditelj odsjeka pripreme hrane, glavna sestra i predstavnici korisnika prema vrsti prehrane. Mikrobiološku i kemijsku kontrolu hrane vrši HZZJZ dr. Andrija Štampar.

Odjel tehničkih i pomoćnih poslova

U odsjeku tehničkog održavanja rade 3 djelatnika koji  rade na tekućem održavanju opreme, popravljaju manje kvarove na instalacijama, liče sobe korisnika, hodnike te vode brigu o održavanju zelenila u parku doma.

Odjel zaštite na radu i higijene

U praonici rublja pere se svakodnevno posteljno i osobno rublje svih korisnika i radna odjeća zaposlenika. U praonici rade 4 djelatnika. Čišćenje soba korisnika koji su smješteni na stambenom dijelu Doma vrši se po tjednom rasporedu.

Odjel računovodstvenih i općih poslova

U Odjelu računovodstvenih i općih poslova obavljaju se poslovi vezani uz financijsko poslovanje Doma, pravodobno i zakonito plaćanje svih obveza i knjiženje svih poslovnih događaja te obračun plaća i naknada.

Izrađuju se izvješća i organizira provođenje godišnjih popisa sredstava u Domu, pripremaju se prijedlozi godišnjih i višegodišnjih proračuna sredstava za rad, obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava, ispravnosti i zakonitosti te međusobna povezanost svih općih akata. Obavljaju se poslovi pripreme ugovora Doma, kadrovski poslovi, urudžbeni zapisnik, poslovi arhiviranja dokumenata, poslovi nabave roba i usluga i radova putem javnih nadmetanja, priprema kompletne natječajne dokumentacije, izrađuju godišnje i periodične planove nabave te prate realizaciju ugovora i rokova isporuke.

Opći poslovi obuhvaćaju poslove zaštite na radu i zaštite od požara, poslove dostave i kopiranja, poslove čuvanja objekta te poslove osiguranja ljudi i imovine.